Inkasso i Malmö

Inkasso är processen där ett företag aktivt försöker driva in skulder från privatpersoner eller andra företag som inte har betalat sina fakturor i tid. I Sverige, och således även i Malmö, finns det ett antal företag som erbjuder inkassotjänster – både lokala aktörer och delar av större nationella eller internationella bolag. Inkassoföretagens verksamhet regleras strikt av svensk lagstiftning för att säkerställa att skuldindrivningen sker på ett rättvist och etiskt sätt.

Regleringar och riktlinjer för inkassoverksamhet i Sverige:

 • Inkassolagen: I Sverige måste inkassoverksamhet bedrivas enligt inkassolagen (1974:182) som ställer krav på att inkassoföretagen ska vara registrerade hos Datainspektionen och verka på ett korrekt sätt.
 • God Inkassosed: Branschorganisationer som Sveriges Inkasso- och Kreditföretag (SIK) stipulerar dessutom vad som betraktas som god inkassosed. Företag som är medlemmar i sådana organisationer förbinder sig att följa dessa normer.
 • Tillsynsmyndighet: Den svenska Datainspektionen (från 2021: Integritetsskyddsmyndigheten) har tillsyn över inkassobolag och garanterar att de följer lagar och regler.

Tjänster som inkassoföretagen i Malmö erbjuder:

 1. Amorteringsplaner: Inkassobolag arbetar ofta med skyldiga för att upprätta en avbetalningsplan som är hanterbar för dem.
 2. Betalningspåminnelser: Innan ärendet går vidare till inkasso skickas ofta en eller flera betalningspåminnelser till den skuldsatte.
 3. Kreditbevakning: Inkassobolaget övervakar skuldernas status och agerar när betalningar försenas.
 4. Juridisk rådgivning: I vissa fall kan de också erbjuda juridisk rådgivning till företag om hur de ska hantera obetalda skulder.
 5. Kronofogdemyndigheten: Om skuldindrivningen inte lyckas genom en överenskommelse kan ärendet skickas vidare till Kronofogden, som är en statlig myndighet ansvarig för verkställigheter, där de kan försöka driva in skulden genom utmätning av tillgångar eller lön.

Steg i inkassoprocessen:

 1. Inkassokrav: Skickas till den som inte betalat en faktura i tid. Kravet inkluderar oftast en påminnelse om den ursprungliga skulden samt en avgift för inkassotjänsten.
 2. Betalningsföreläggande: Om skulden ej betalas kan inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.
 3. Rättsliga åtgärder: Om skulden fortfarande inte regleras, kan ärendet hamna i domstol där en rättslig prövning kan ske.

För många företag är samarbetet med ett inkassobolag ett viktigt verktyg för att bibehålla en god likviditet och minska kreditrisker. För privatpersoner och företag som är skyldiga pengar, innebär detta att det finns tydliga regleringar och skydd för hur inkassoföretag får gå tillväga i sina indrivningsåtgärder, och det finns stöd att få om de känner sig orättvist behandlade.

I Malmö, som har en diversifierad ekonomi med stark handel, tjänstesektor och en växande startup-scen, är pålitlig skuldhantering och effektiva inkassotjänster viktiga komponenter för affärssamhällen att bibehålla en stabil ekonomisk tillväxt.

Inkasso

Svea Inkasso

1.00
(0 recensioner)