Domstolsväsenden i Malmö

I Sverige, och därmed i Malmö, är domstolsväsendet en viktig del av rättsstaten och erbjuder en struktur för rättslig prövning i enlighet med landslagarna. Domstolsväsendet innefattar flera olika typer av domstolar som var och en har sin specifika uppgift i rättsprocessen. Nedan följer en översikt över det svenska domstolsväsendet med exempel på hur det manifesterar sig i staden Malmö.

1. Allmänna domstolar:

 • Tingsrätten: Malmös första instans i det allmänna domstolsväsendet är Malmö tingsrätt. Den handlägger mål som rör civila tvister, brottmål och vissa specialmål, såsom skilsmässor och konkursärenden.
 • Hovrätten: Överklaganden från tingsrätten kan tas upp till nästa instans, som för Malmö innebär en prövning i Hovrätten över Skåne och Blekinge.
 • Högsta domstolen: Detta är den sista instansen inom de allmänna domstolarna och prövar fall som kan ge prejudikat för framtiden.

2. Förvaltningsdomstolar:

 • Förvaltningsrätten: Malmö hör till Förvaltningsrätten i Malmö, vilket är första instansen för mål som rör offentlig rätt, till exempel tvister rörande skatter, socialförsäkringar och utlänningsärenden.
 • Kammarrätten: Ärenden som överklagas från förvaltningsrätten prövas oftast i Kammarrätten i Göteborg.
 • Högsta förvaltningsdomstolen: Den högsta instansen i förvaltningsdomstolssystemet som huvudsakligen prövar mål av principiell betydelse.

3. Specialdomstolar:

 • Arbetsdomstolen: Handlägger tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare, men finns inte lokalt baserat i varje stad.
 • Mark- och miljödomstolen: En del av tingsrätten i vissa orter (i Malmö fall är det Malmö tingsrätt som också är mark- och miljödomstol) som hanterar mål och beslut som påverkar miljön och användningen av mark och vatten.
 • Hyres- och arrendenämnden: Handlägger tvister som rör hyres- och arrenderättsliga frågor, men är inte en domstol i traditionell mening, utan ett beslutande förvaltningsorgan.

4. Polis och åklagare:

 • Polisen: Inte en del av domstolsväsendet, men en viktig aktör i rättssystemet. Polisens huvuduppdrag i Malmö innefattar brottsbekämpning och allmän ordning och säkerhet.
 • Åklagarmyndigheten: Åklagarna leder förundersökningen i brottmål och representerar statens åtal i domstol.

Att notera:

 • Lagmansdomstol: Vissa tingsrätter i Sverige ledda av en lagman har större jurisdiktion och heter lagmansdomstolar, men detta är en titel som inte påverkar domstolens grundläggande funktioner.

 • Särskilda nämnder: Förutom de nämnda domstolarna finns olika särskilda nämnder som hanterar mycket specifika juridiska frågor.

Malmös domstolars arbete är väsentligt för att upprätthålla rättssäkerheten och genomföra lagar som beslutats av den svenska riksdagen. De bidrar till att rättsstatens principer upprätthålls genom att erbjuda en neutral prövning i tvister och därmed också hjälpa till att upprätthålla den offentliga ordningen och individens rättssäkerhet.

Domstolsväsenden

Domstolsverket

5.00
(0 recensioner)